Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Maatwerk Crisissimulatie Klantlocatie

Crisicom werkt met een belevingsgerichte crisissimulatie. Door gebruik te maken van een regie op afstand met audiovisuele middelen oefent het crisisteam zelfstandig in de crisisruimte op de eigen locatie. Dat maakt de crisisoefening uitermate realistisch.

Professionele uitvoering

Er wordt gebruik gemaakt van een realistisch maatwerkscenario dat dynamisch wordt geregisseerd vanuit de regie op afstand. Dat houdt in dat beeld- en geluidstechnici, eindregisseur, observator/evaluator, producer en respondenten/acteurs in een andere (regie)ruimte via een beeldscherm meekijken en de simulatie ‘live’ beïnvloeden in de vorm van scripts, inserts en inzet van acteurs. Daartoe zal de crisisruimte vóór aanvang van de simulatie worden voorzien van camera’s en microfoons die verbonden zijn met de regieruimte. Het crisisteam zit dus alleen in de eigen crisisruimte, wat ook het meest realistisch is.

Crisisoefening

Terdege voorbereid

Ruim voor de uitvoering van de crisissimulatie wordt vooraf het maatwerkscenario met de klant besproken en door Crisicom verder uitgewerkt in een draaiboek, inclusief de inzet van een tv-journaal en social media berichten.

Dynamisch oefenen

Verder wordt gewerkt met een responscel en een oefenstaf, waar nodig aangevuld met deskundigen uit de klantorganisatie. Zodat er tijdens de oefening afstemming is over een realistische en inhoudelijk correcte respons naar het crisisteam. Op die manier kan dynamisch worden geoefend omdat kan worden ingespeeld op wat het crisisteam beslist en doet.

Oefening in het gouden uur

In de crisissimulatie wordt het eerste uur na uitbraak van een crisis gesimuleerd, oftewel het ‘Golden Hour’. Dit ‘Golden Hour’ dient te worden benut om inzicht en overzicht over de crisissituatie te krijgen via een gezamenlijk gedragen beeld door inzet van het BOB-model. Verder gaat het om het vaststellen van de eerste prioriteiten, het nemen van de eerste belangrijke beslissingen en het uitzetten van de eerste acties.

Duidelijke evaluatie

Na afloop van de simulatie vindt er een evaluatie plaats onder leiding van de observator/evaluator. De evaluatie richt zich op de meest belangrijke aspecten die naar aanleiding van de simulatie naar voren zijn gekomen en is interactief van aard. Dat wil zeggen dat er vooral wordt ingegaan op de vragen, beleving en ervaring van de deelnemers zelf. Van de simulatie en evaluatie zal door Crisicom een kort verslag worden gemaakt.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht