Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De middelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist. Crisicom kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Opgaven en specificaties betreffende afmeting, capaciteit, prestaties of resultaten, die voorkomen in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, nieuwsbrieven, websites, reclamemateriaal e.d. worden bij benadering verstrekt en binden Crisicom niet.

Crisicom is niet aansprakelijk voor invoer-, zet- en drukfouten.

Crisicom aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Crisicom aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de rechtshandelingen en/of het beleid van haar externe dienstverleners.

Crisicom is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Crisicom. Indien Crisicom, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. Indien daartoe aanleiding is kan de Klant overgaan tot het schriftelijk aansprakelijk stellen van Crisicom, waarbij door de Klant een schriftelijke klacht dient te worden ingediend, waarin duidelijk de oorzaak en de door Klant geleden schade uiteen wordt gezet en met toelichting wordt onderbouwd.

Indien informatie die op deze website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Crisicom garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Voorts zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald en in deze disclaimer, prevaleren de Algemene Voorwaarden.