Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

Hoeveel BHV’ers, hoe vaak herhalen?

‘Hoeveel BHV’ers moet ik nou hebben!’

Minimaal één, daar is de Arbowetgeving helder over. En verder wordt gezegd dat ‘bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd.

Minimaal één, maar of dat genoeg is? Daar kunnen wij u zomaar geen kant-en-klaar antwoord op geven. Er bestaat geen schema met aantallen personeelsleden en het daarbij (verplicht) behorende aantal BHV’ers. De vaste richtlijn van 1 BHV’er op 50 aanwezigen is losgelaten in 2007.

Wat is de maatstaf?
De risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) dient als leidraad. Deze geeft al een goed beeld van het benodigde aantal BHV’ers. U kunt zich voorstellen dat op het gebied van mogelijke risico’s en het al dan niet zelfredzaam zijn van personen, een verzorgingshuis meer risico’s heeft dan een notariskantoor dat ook weer niet kan worden vergeleken met de risico’s van een basisschool. Maar dit soort zaken komt uiteraard uit de RI&E naar voren. Voor bepaalde branches zijn er branche-RI&E’s opgesteld, waarin speerpunten worden benoemd. Ook in een arbocatalogus die specifiek voor een branche is opgesteld, kunt u nakijken wat hierin over BHV is gesteld.

Overigens, het niet of niet volledig voorhanden hebben van een risico-inventarisatie kan voor de Inspectie SZW een reden zijn voor het opleggen van een boete of zelfs voor het opstellen van een proces verbaal.

Hoe vaak moet ik herhalen? Per jaar, per 2 jaar, of…?

Als BHV’er moet u regelmatig bijscholing krijgen zodat uw kennis en vaardigheden op peil blijven. Hoe en waar uw werkgever de bijscholing moet regelen, staat niet in de wet. Hoe vaak u een herhalingscursus volgt, kan dus per organisatie verschillen. BHV’ers moeten ook regelmatig oefenen. De overheid raadt aan minimaal 1 keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Herhalen en oefenen

Uit Artikel 15 lid 3: ‘De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.’

En uit lid 2:
2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Voor de werknemer geldt…

Niet alleen werkgevers hebben verplichtingen, ook werknemers moeten zich aan een aantal regels houden. Een van de verplichtingen van werknemers is het inlichten van de werkgever over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Een andere verplichting is het indien nodig bijstaan van de werkgever en andere deskundige personen (preventiemedewerker, BHV’er, arbodienstverlener) bij de uitvoering van hun verplichtingen.

Zie ook: Arboportaal van het ministerie van SZW en Rijksoverheid

 1. Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening

  Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening:

  •    laat BHV’ers periodiek een herhalingscursus volgen
  •    zorg ervoor dat er regelmatig geoefend wordt
  •    spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is het dan mogelijk snel te handelen
  •    let goed op de aanwezigheid van voldoende BHV’ers tijdens bijvoorbeeld nachtdienst, weekenddienst, speciale omstandigheden met veel personen bijeen et cetera
  •    het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er, zij zijn immers altijd in het bedrijf aanwezig
  •    verplicht werknemers niet om BHV’er te worden
  •    om het werk te stimuleren, kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

 2. Tips voor het schoolreisje. Wie regelt de BHV?

  Als schoolbestuur of werkgever bent en blijft u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uzelf, uw collega’s en/of begeleiders, en van de leerlingen of medewerkers. De locatiehouder waar u naartoe gaat, komt als het goed is ook de wettelijke verplichting na en regelt EHBO en/of BHV. Toch kunt u de verantwoordelijkheid niet afschuiven op een derde.

  De werkgever dient altijd aan zijn zorgplicht te voldoen. Dit is zowel geregeld in het Burgerlijk Wetboek (7:658 BW) als in de Arbeidsomstandighedenwet. Waarbij opgemerkt dat, wanneer sprake is van opzet en artikel 32 in de Arbowet wordt overtreden, dat de overtreding als misdrijf wordt gezien!

  7 TIPS voor het zelf regelen van BHV buiten de eigen organisatie

  1. Informeer bij de externe partij of EHBO / BHV is geregeld en leg dit contractueel vast.

  2. Inventariseer van tevoren mogelijke risico’s en denk hierbij breed.

  3. Betrek uw eigen BHV’ers bij de voorbereiding

  4. Sluit zo nodig een aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering af

  5. Zorg zelf voor minimaal 2 begeleiders met EHBO/BHV (uiteraard meer wanneer er sprake is van verminderde zelfredzaamheid van de deelnemers)

  6. Op de locatie (indien mogelijk van tevoren): oriënteer u en check vluchtroutes, locatie AED en eventueel het interne alarmnummer.

  7. Gaat u naar een land buiten de EU? In een aantal landen buiten de EU is 112 ook het alarmnummer. Een check vooraf is altijd handig. Download ook de app 24/7 van Buitenlandse Zaken voor de laatste updates over uw bestemming en contactmogelijkheid in geval van een calamiteit.

 3. En voor een eenmanszaak of vrijwilligersorganisatie?

  En een eenmanszaak of vrijwilligersorganisatie?

  Eenmanszaak:
  BHV is verplicht voor alle bedrijven en geldt voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heeft u een eenmanszaak? Alleen als u écht helemaal alleen werkt, vervalt de BHV- verplichting. Maar let op! Zodra u (ook al is het maar af en toe) wél mensen over de vloer hebt, denk aan klanten, leveranciers of vakantiehulpen, dan is BHV verplicht.
  Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

  Vrijwilligersorganisaties:
  Organisaties die helemaal draaien op vrijwilligers hoeven géén BHV te hebben. Echter zodra er minstens 1 werknemer in dienst is, dan is BHV verplicht. De vrijwillige brandweer en politie zijn wel verplicht bedrijfshulpverleners te hebben.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht