Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

BHV Nen-norm 8112

De NEN-norm 8112:2017 is per 2017 van kracht.

In de arboregelgeving is een aantal jaren geleden flink geschrapt. Onder andere de normstelling voor opleiden en herhalen is losgelaten. Deze is vervangen door de verplichting voor de werkgever om te allen tijde te beschikken over een adequaat functionerende BHV-organisatie.

De nieuwe NEN moet zowel kleine als grotere bedrijven hulp bieden bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO), waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV). De nieuwe norm is bedoeld voor zowel ‘de bakker op de hoek’ als grote complexe organisaties.

Uitgangspunt bij de opzet van de BHV is dat veiligheid en gezondheid zijn geïntegreerd in het beleid van het bedrijf en dat BHV een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemers.

Hierin wordt expliciet gesteld dat alleen opleiden niet voldoende is, maar dat er meer geoefend moet worden. Regelmatig oefenen met de specifieke kenmerken van uw locatie zijn essentieel om optimaal voorbereid te zijn op een calamiteit.

De NEN 8112 is een samenvoeging van de normen NEN 4000 ‘Bedrijfshulpverlening’ en NEN 8112 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen’. De norm gaat niet alleen in op bouwwerken, maar ook op ‘niet gebouwen’ zoals evenemententerreinen en vervoerssystemen.

Naast het wettelijk kader zijn in de norm vier principes leidend:

1. de omslag van norm- naar risicodenken
2. continuïteit van bedrijfsvoering
3. zelfredzaamheid en
4. gelijkwaardigheid.

Met gelijkwaardigheid wordt een goede afstemming van het BNO-beleid in relatie met de B, I en O componenten (Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch) bedoeld.

 1. Meer over de nieuwe normering

  In de nieuwe normering, in de NEN 8112, wordt gesteld dat rekening moet worden gehouden met scenario’s die binnen de organisatie kúnnen plaatsvinden.

  Op basis hiervan wordt de BHV-organisatie ingericht. Op basis van de RI&E worden de risico’s in kaart gebracht, waarna op basis van de restrisico’s en de maatgevende factoren het BHV-beleid wordt opgesteld. Daartoe zijn in deze norm criteria vastgelegd aan de hand waarvan het BHV-plan wordt opgesteld, dat de basis vormt voor de opzet, het onderhoud en de continu verbetering van de prestaties van de BHV-organisatie. Deze norm is opgezet volgens de systematiek van managementsystemen. De indeling volgt de kwaliteitscyclus PDCA (Plan, Do, Check, Act).

  De NEN-norm is bedoeld als instrument voor bedrijven om te zijn voorbereid op incidenten en calamiteiten.

 2. Taken BHV'er

  In artikel 15 van de Arbowet staan de voornaamste taken geformuleerd. Een bedrijfshulpverlener moet in een gevaarlijke situatie letsel en schade bij collega’s en gasten zoveel mogelijk voorkomen en beperken. De taken van een bedrijfshulpverlener zijn: – het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen; – het beperken en bestrijden van brand; – in noodsituaties werknemers en andere personen in het gebouw alarmeren en evacueren.

 3. Hoeveel bedrijfshulpverleners moet u aanwijzen?

  Hoeveel bedrijfshulpverleners moet u aanwijzen?
  Het benodigde aantal bedrijfshulpverleners in uw bedrijf bepaalt u aan de hand van de gegevens in de risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren zijn de grootte van uw bedrijf en de bedrijfsprocessen.

  Werkgever is bedrijfshulpverlener
  In kleine bedrijven kunt u zelf de bedrijfshulpverlener zijn. U moet wel één van uw werknemers als vervanger aanwijzen tijdens uw afwezigheid.

  Voldoende bedrijfshulpverleners daadwerkelijk aanwezig
  Er moeten voldoende bedrijfshulpverleners daadwerkelijk aanwezig zijn in uw bedrijf. Bij het bepalen van het benodigde aantal moet u rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten.

  Samenstelling personeelsbestand
  Bij het bepalen van hoeveel bedrijfshulpverleners u nodig hebt, moet u ook rekening houden met de samenstelling van het personeelsbestand. Werknemers met verstandelijk of lichamelijke beperkingen vragen een andere inzet dan werknemers zonder beperkingen.

 4. Wat moet u regelen?

  Wat moet u regelen voor de opleiding en uitrusting van bedrijfshulpverleners?
  U moet bedrijfshulpverleners opleiden zodat ze eerste hulp kunnen verlenen, brand kunnen bestrijden en collega’s en gasten kunnen evacueren. U mag bedrijfshulpverleners ook opleiden voor één van deze taken. Voor elke taak moeten er wel voldoende bedrijfshulpverleners zijn.

  Inroepen van hulp van buiten
  Als de bedrijfshulpverlener de brand of het ongeval niet (meer) aan kan, moet u als werkgever ervoor zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen. De brandweer of andere hulpverlenende instanties kunnen worden gealarmeerd.

  Ontruimingsplan
  U moet ervoor zorgen dat uw werknemers zich in veiligheid kunnen stellen bij direct, ernstig gevaar. U kunt bijvoorbeeld een ontruimingsplan (laten) maken. Dit brengt u onder de aandacht van uw werknemers.

  Na- en bijscholing
  Met regelmatige na- en bijscholing en oefeningen kunt u ervoor zorgen dat de kennis en de praktische vaardigheden van uw bedrijfshulpverleners op peil blijven.

  Beschikbaar stellen materiaal
  Uiteraard moet u de bedrijfshulpverleners voldoende materieel en middelen ter beschikking stellen.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht