Extra training: Basis Operationeel Leidinggeven BHV op 22 november of 2 december in Amersfoort. Schrijf u snel in
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

BHV- en Ontruimoefeningen

Onze visie en werkwijze

Een BHV-oefening of ontruimoefening heeft alleen zin als de BHV-organisatie daar aan toe is. Wanneer u van tevoren al weet dat alles fout zal gaan, hoeft u dus niet te oefenen en kunt u uw tijd en budget beter eerst spenderen aan een goed voorbereide BHV-organisatie.

Wij bieden tal van oefeningen, zoals zogenoemde prikkeloefeningen tot aan (onaaangekondigde) algehele ontruimoefeningen. Welke oefening past op dit moment bij uw (BHV-)organisatie? Dit kunt u het beste doornemen met uw accountmanager of mail naar sales (at) crisicom.nl of bel het rechtstreekse salesnummer 033 - 707 4795. Vanuit ervaring denken zij graag met u mee.

Laten we eerlijk zijn: in de meeste organisaties gebeurt het niet zo gek vaak dat de BHV daadwerkelijk moet worden ingezet bij een calamiteit of dat het gehele gebouw moet worden ontruimd. Dus, logisch, daar heeft men ook niet zoveel ervaring mee. Wat dan rest is het zo goed mogelijk voorbereid zijn. De meest ideale situatie om ervaring op te doen, is oefenen in een levensechte, maar veilige en gecontroleerde oefenomgeving. Met echt vuur om de hitte van oplaaiend vuur te voelen en te leren om, desondanks, op de vlammen af te stappen en op te treden. Acteurs en LOTUS slachtoffers, bedreven in educatieve rollenspellen (Crisiact) kunnen worden ingezet als extra uitdaging tijdens de ontruiming.


Wij starten een oefentraject altijd met een intakegesprek. Hierin bepalen we de opzet van de oefeningen, het uit te rollen scenario en de inzet van mensen en middelen. Hoe staat de BHV-organisatie ervoor en op welk niveau wilt u oefenen? En, als er een oefening komt, wat zijn dan de leerdoelen voor die oefening? Naar aanleiding van de voorbespreking ontvangt u een voorstel met de opzet voor de oefening(en), inclusief stappenplan met tijdpad en kosten. Bij goedkeuring van het voorstel ontvangt u het uitgewerkt draaiboek. Wij verzorgen de (realistische!) oefening vervolgens op professionele wijze. Na de oefening volgt de evaluatie met alle betrokkenen en ontvangt u een verslag met conclusies en aanbevelingen. Op deze manier bent u verzekerd van de meest passende oefening voor uw BHV-organisatie met het hoogste rendement.

Prikkeloefening
Met een klein aantal BHV'ers worden op verschillende plaatsen in het pand, en met steeds weer andere BHV'ers, bepaalde scenario's geoefend. De BHV’er leert zo snel te kunnen omschakelen van medewerker naar BHV'er en direct handelend te kunnen optreden.

Objectverkenning
Als voorbereiding op een algehele ontruimingsoefening kan met een objectoefening worden gestart. U oefent met uw BHV-organisatie een brand- en/of ongevallenscenario. Ergens in het pand, bijvoorbeeld in een technische ruimte of kelder, zodat de andere medewerkers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de oefening.

Algehele Ontruimoefening
Kent iedereen de beste vluchtroute? Dat is namelijk vaak een heel andere route dan die u gebruikt bij het binnenkomen. Ingeval van het werken met flexplekken kan dit ook dagelijks nog weer een andere situatie c.q. nooduitgang betekenen.

Een Algehele Ontruimoefening is dus niet alleen een oefening voor de BHV-organisatie! Maar voor iedereen die binnen het pand bij een calamiteit -zichzelf- snel in veiligheid dient te brengen, conform voorop gestelde en afgesproken plannen en procedures.

Het advies is regelmatig te oefenen om ervaring op te doen en de BHV-organisatie met alle bedachte plannen en ingestelde procedures in de praktijk te testen. Anderzijds wordt zo’n oefening meestal maar één of twee keer per jaar georganiseerd. Dus is het daarbij zaak de oefening zo goed mogelijk voor te bereiden en zorgvuldig uit te voeren om er het hoogste rendement uit te halen.

Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft.

Het kabinet heeft op voorstel van voormalig minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. De Omgevingswet is in maart 2016 in de Eerste Kamer aangenomen en is sinds 2018 van kracht.

Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in de plaats van maar liefst circa zestig bestaande besluiten.

De BHV-organisatie zal vooral te maken hebben met het brandveilig gebruik van bouwwerken. Het Besluit bouwwerken leefomgeving is een van de vier algemene maatregelen van bestuur. Er staan regels in over activiteiten die te maken hebben met bouwwerken. De regels gelden voor iedereen die:

  • bouwwerken bouwt en verbouwt
  • bouwwerken sloopt
  • bouwwerken brandveilig gebruikt.

Voor de aandacht van degene die verantwoordelijk is voor de BHV-organisatie:

1. Gebruiksmelding / gebruiksvergunning
* De gebruiksvergunning (vergunning activiteit brandveilig gebruik) komt te vervallen. Er zijn straks enkel nog gebruiksmeldingsplichtige gebouwen. Voor kantoor- en industriefuncties wordt een grens van 150 personen aangehouden.

* Woonfuncties voor zorg worden nu gebruiksmeldingsplichtig. Voorheen waren woonfuncties voor zorg in de meeste gevallen niet gebruiksmeldingsplichtig.

2. Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
*  Bij brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties wordt niet meer direct verwezen naar de NEN 2654, maar wordt met het ingaan van het nieuwe Besluit nog maar eenmaal in de 3 jaar adequaat onderhoud voorgeschreven.

* Bij logies zonder 24-uurs bewaking moet bij een brandalarm direct het ontruimingssignaal in het gehele gebouw worden geactiveerd. Dit voorschrift was voorheen alleen opgenomen in de Regeling Bouwbesluit.

3. Ontruiming bij brand / ontruimingsplan
* De zaken rondom ontruimingen en ontruimingsplannen worden in het nieuwe Besluit uitvoeriger omschreven. Zo wordt aangegeven dat bij een logiesfunctie, waar sprake is van 24-uurs bewaking, een functionaris aanwezig moet zijn op het eigen perceel en op een afstand van ten hoogste 100m vanaf de toegang van het betreffende logiesgebouw.

5. Draagbare blusmiddelen
* De eis om draagbare blusmiddelen toe te passen daar waar brandslanghaspels onvoldoende dekking geven is niet meer opgenomen in het nieuwe Besluit.

Heeft u vragen over brandveilig gebruik van uw gebouw of over uw ontruimingsplan? Neemt u dan contact op met Marco van Breukelen: marco.vanbreukelen (at) crisicom.nl of 06 - 4660 2714.

(Bron: Rijksoverheid)

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht