Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisismanagementteam

Training van een team en training op basis van Open Inschrijving

Op basis van groepstraining biedt Crisicom een Basistraining Crisismanagement voor zowel bestaande en nieuwe crisisteams.
De training is opgezet in samenwerking met een trainer, waarnemer, regisseur-oefenleider, twee acteurs educatieve rollenspellen en een beeldregisseur.

Voor iedereen die binnen de eigen organisatie deel uit zal maken van de interne crisisorganisatie wordt de training ook gegeven op basis van open inschrijving (inschrijven via de cursuskalender). De open inschrijving is tevens de perfecte training voor hen met een coördinerende taak in de organisatie en het beleid rond crisismanagement.

CPE-credits
Met onze trainingen crisismanagement kunt u CPE-credits behalen voor behoud van de CISSP-certificering voor ISC2 informatiebeveiliging. Na deelname en registratie staat op uw certificaat het aantal deelgenomen uren. Die gebruikt u om de CPE-credits aan te vragen.

Wanneer vooraf aangegeven, kunt u ook voor crisissimulaties CPE-credits behalen. Op uw certificaat vindt u de duur en evaluatie van de crisissimulatie.


Stel een klein maar slagvaardig crisismanagementteam samen met een kernbezetting van 4 en een totale bezetting van maximaal 7 crisisteamleden. Zorg voor tenminste 2 vaste plaatsvervangers voor iedere functie in het team.

Houd het crisisteam vooral klein: bij een te groot team wordt het moeilijk het overzicht te houden. Zorg voor vaste functies in het team, zodat aan iedere functie ook taken en verantwoordelijkheden gekoppeld kunnen worden. De functies en gekoppelde taken kunnen door de eerst aangewezenen worden uitgevoerd, of door hun plaatsvervangers wanneer de eerst aangewezenen er niet zijn, of wanneer de crisis langer gaat duren en vervanging nodig is.

Functies die standaard in ieder crisisteam thuishoren

* Voorzitter CMT (veelal directeur of voorzitter Raad van Bestuur, in verband met besluitvorming en mandaat)
* Communicatieadviseur CMT (bij grotere bedrijven de persvoorlichter, degene die verantwoordelijk is voor communicatie & pr); lees ook het onderzoek en artikel over ervaring in crisismanagement belangrijkste succesfactor voor communicatiedirecteuren.
* Plotter CMT (veelal directiesecretaris /-secretaresse, betreft een ondersteunende functie binnen het CMT)
* Scenariohouder CMT (bijvoorbeeld de Facilitair manager, met oog op inrichting interne/externe crisislocatie)

Support

De leden van het crisisteam bewaren het overzicht en zetten acties uit op hoofdlijnen. De Communicatieadviseur en de Scenariohouders beschikken over support, een eigen achterban van waaruit de support wordt geregeld, acties worden uitgezet en relevante informatie uitgewisseld.

Veel crisisteamleden stellen terecht de vraag: ‘bestaat het ideale crisisteam?’ Ons antwoord is dan: ‘Nee én ja’..

Nee, omdat crises per definitie elke keer een andere context hebben, met andere in- en externe betrokkenen, andere tijden, andere nieuwswaarde, enzovoort. Ook een ideaal samengesteld en getraind team kan door al deze (en meer) variabelen, niet als voorspeld reageren.
Maar ook Ja! want een ideaal samengesteld team kent elkaars sterke en zwakke punten, ook onder spanning van een crisis. Daar is het Crisicompass voor. Een ijzersterk instrument dat snel en helder de denkstijlen van de teamleden in kaart brengt. En daarmee kunt u elkaars gedrag behoorlijk nauwkeurig voorspellen! En het maakt de teamleden flexibel, om te schakelen naar de denkstijl van de ander waardoor soepel en effectief wordt samengewerkt. Er is immers vaak geen tijd te verliezen tijdens een crisis.

Voorbeeld: Albert & Saskia

Van de 21 (!) te meten denkstijlen nemen we de denkstijl Weg Van en Naartoe. Belangrijk is de notie dat er géén goed of fout bestaat. Het is de manier waarop iemands denken is georganiseerd en hoe hij/zij informatie filtert. Een ‘fabrieksinstelling’ zou je kunnen zeggen.

                                    Weg Van  Naartoe
Saskia, voorzitter            35%        75%
Albert, lid crisisteam        65%        45%

Naartoe
Saskia is gericht op het bereiken van doelen, en al haar acties (gedrag/communicatie) laten dit zien. Zij formuleert, verbaal en non-verbaal, datgene wat tijdens de crisis voor elkaar moet komen. Wat er gedaan moet worden. Dit leidt tot aandacht voor doelen. Centraal staat het volbrengen van iets wat gewenst is, een waarde bevrediging. Het maakt dat Saskia gemotiveerd is om te realiseren. Zij kan gefocust blijven op haar doelen, ook als er van alles misgaat. Ze stapt (met deze score té) gemakkelijk over problemen heen. Met het concentreren op doelen gaat de kracht van het stellen van prioriteiten gepaard alsook het in kaart brengen van de gewenste situatie. Problemen en obstakels worden direct in doelen omgezet. De keerzijde is dat Saskia verbaasd kan zijn als dingen fout gaan, want dat ontgaat haar soms.

Weg Van
Albert is lid van hetzelfde crisismanagement team maar heeft weleens de naam dat hij overal ‘beren op de weg ziet’. Zijn denkstijl Weg Van leidt tot een gerichtheid op problemen; het maakt dat hij alert is op bedreigingen. Hij praat dan ook vaak over wat hij niet wil. Hij is gemotiveerd om problemen/bedreigingen te voorkomen of te omzeilen. Hij gebruikt  woorden als vermijden, niet, nee, mijden, nooit. Hij weet vaak direct wat het probleem is, stelt direct prioriteiten en ziet zeker niet in eerste instantie wat het doel is. Dit leidt regelmatig tot ergernissen bij de collega’s. Het in kaart brengen van problemen, probleemdefiniëring, dan wel het opsporen van risico’s zijn echter wel kwaliteiten behorend bij een crisis. En daarom is Albert het best in situaties waar aandacht voor problemen belangrijk is.

Effectief gebruik
Dit nu van elkaar wetende geeft Saskia ruimte aan Albert om zijn eigen belangrijke bijdrage te geven op specifieke momenten. Het hele team profiteert hiervan en het leidt ook tot aandacht voor problemen die er nog niet zijn maar heel wel mogelijk onderdeel van de crisis gaan uitmaken. De collega’s ergeren zich niet meer aan Albert maar vragen hem nu speciaal om even mee te denken. Albert snapt dat hij een onbedoeld ‘negatief’ effect kan hebben met zijn manier van denken en communiceren. Hij weet nu dat er naar hem geluisterd wordt en voelt zich niet meer persoonlijk aangevallen als hem gevraagd wordt om het kort te houden.

Deskundige trainer/consulent in huis

Crisicom heeft een eigen consultant (met licentie) in huis. Een deskundige die zowel ervaring heeft met crisisteams, crisis en het meten en toelichten van denkstijlen. Een ideaal team werkt samen met maar één doel. Uw organisatie en de crisis op de best mogelijke manier door zwaar weer loodsen. Daar past flexibiliteit, open communicatie, snel schakelen, vakmanschap en samenwerken bij. Voorkom ergernissen en gebruik de kennis van de denkstijlen.

Een innovatie binnen crisismanagement is het gebruik van het (wetenschappelijk onderbouwde) Identity Compass®, of, als onderdeel van ons dienstenaanbod: het Crisicompass. Het registreert hoe mensen denken en beslissingen nemen in bepaalde werksituaties.

Crisicompass is een snelwerkend en praktisch hulpmiddel. Het maakt duidelijk op welk gebied teamleden het beste presteren en waar en hoe verbetering kan worden bereikt. Het helpt begrijpen hoe crisismanagementleden onder spanning presteren, met informatie omgaan en waarom ze iets wel/niet kunnen of doen. En het geeft handvatten om het beste uit teamleden te halen.

Daarmee beschikt u over de ‘crisi-com’petenties en valkuilen van uw teamleden. U heeft antwoord op de vragen:
•    Hoe haal ik het beste uit mijn teamleden?
•    Wat zijn onze blinde vlekken?
•    Wie zet ik waarvoor het beste in?
•    Hoe motiveer ik mijn teamleden het snelst?
•    Hoe voorkom ik irritaties en extra stress?

Crisicom heeft een eigen erkende en gecertificeerde consultant in huis.

Een deskundige die zowel ervaring heeft met crisisteams, crisis en het meten en toelichten van denkstijlen. Een ideaal team werkt samen met maar één doel. Uw organisatie en de crisis op de best mogelijke manier door zwaar weer loodsen. Daar past flexibiliteit, open communicatie, snel schakelen, vakmanschap en samenwerken bij. Voorkom ergernissen en gebruik de kennis van de denkstijlen.

Hoe werkt Crisicompass? In 3 eenvoudige stappen:
1.    U geeft de e-mailadressen van de teamleden aan ons door.
2.    U ontvangt een link in uw email en vult het wetenschappelijk onderbouwde interview in (ongeveer 45 minuten), waar en wanneer het u uitkomt.
3.    U plant een dagdeel, op elke locatie mogelijk, waarin de rapportages met de persoonlijke denkstijlen in teamverband worden toegelicht.
Kennis van (elkaars) denkstijlen maakt een goed team tot een ideaal team!

Uw teamleden krijgen een persoonlijk rapport, een teamprofiel en een teamadvies; tezamen vormt dit uw Crisicompass.

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht