Operationeel verantwoordelijk voor de BHV inzet? Schrijf je nu in voor >> Basis Operationeel Hoofd BHV >>
 •  Realistisch
 •  Praktijkgericht
 •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

VeiligeVrijdag - Preventie voor bedrijfscontinuïteit

VeiligeVrijdag - Preventie voor bedrijfscontinuïteit

19-05-2017

VeiligeVrijdag! Preventie voor continuïteit
Blog – 19 mei 2017 – Crisicom/Angeliek Lieverdink

We kennen allemaal het spreekwoord: ‘Wanneer het kalf verdronken is, dempt men de put.’ Ofwel, wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan, wordt (pas) actie ondernomen. Dat is mooi, maar wel een beetje laat...

Veiligheid is van ons allemaal

Binnen een organisatie is preventie voor bedrijfscontinuïteit van groot belang, zo niet cruciaal. Het begint met de RI&E waarvoor de preventiemedewerker verantwoordelijk is. Met het borgen en actueel houden van de RI&E en het Arbobeleid binnen jullie organisatie is de basis gelegd.

Maar zonder hulp en steun van collega’s, directie en management, kan een goed preventiebeleid niet optimaal van de grond komen. Veiligheid is van ons allemaal. Pas wanneer iedereen zich medeverantwoordelijk voelt voor de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie, komt het Arbobeleid ook echt tot leven en wordt het onderdeel van de bedrijfscultuur.

Preventie, betrokkenheid en BHV

Hoe verhouden deze drie zich tot elkaar? Zie het zo: de RI&E en de preventiemedewerker werken aan de voorkant. Het risico wordt in kaart gebracht. Is het niet het kalf, dan is het wel de put; daar moet een hek omheen. In een Plan van Aanpak worden voor het kalf, de put en het hek afspraken gemaakt en maatregelen vastgelegd.

De betrokkenheid van collega’s zorgt er daarnaast voor dat iedereen met en voor elkaar in de gaten houdt of er toch nog een gevaar op de loer ligt wat tot een calamiteit (en dus mogelijk tot verzuim) kan leiden. Wetenschappelijke studies wijzen uit dat we niet allemaal eenzelfde risicobesef en -beleving hebben. Je zal zien dat een collega over een bepaalde mogelijk gevaarlijke situatie anders denkt dan jij en dat hij of zij misschien een situatie ook wel sneller oké en dus minder gevaarlijk vindt. Eigen referentiekaders spelen daarbij een grote rol.

Samen met de preventiemedewerker beoordeelt de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) welke (extra) maatregelen er genomen dienen te worden om ervoor te zorgen dat de mogelijkheid tot een calamiteit - of crisis - wordt beperkt. Uitsluiten kan je een calamiteit niet. Je kan je wel zoveel mogelijk voorbereiden op het moment wanneer zich onverwachts tóch iets voordoet. Als dat dan gebeurt, zijn het de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) die snel en adequaat handelend optreden om erger te voorkomen.

Verzuim en schadelast beperken

Door adequaat handelende BHV’ers kan de schadelast worden beperkt. Denk hierbij niet alleen aan het bestrijden van een beginnende brand. Maar ook zeker aan levensreddende handelingen ingeval van hevige bloedingen of verstikking en ook aan een reanimatie.

Ten aanzien van het laatste: door bij een reanimatie direct handelend op te treden is de kans op zogenoemde restschade minder groot, zo wijzen cijfers uit. Veel mensen die succesvol zijn gereanimeerd kunnen na de (kortere) revalidatieperiode sneller re-integreren. Wat uiteraard niet alleen voor deze collega en alle andere direct betrokken collega’s bijzonder goed nieuws is, maar ook voor de werkgever van grote waarde is. Figuurlijk én letterlijk: de kosten door verzuim zullen lager uitvallen.

En dan is er: VeiligeVrijdag. VeiligeVrijdag staat voor:

 • Preventie > voorkomen van
 • Preparatie > voorbereiden op wat fout kan gaan
 • Repressie > reageren, in actie komen als het fout gaat.

Vrijdag is zo’n parttime dag dat er doorgaans minder mensen op de zaak zijn. Woensdag is ook zo’n bekende parttime dag. Het had dus ook VeiligeWoensdag kunnen heten, maar dat klinkt nu eenmaal wat minder lekker. Waar het dus om gaat is dat, op een dergelijke ‘rustige’ dag het nog steeds van het grootste belang is dat veiligheid en gezondheid zijn geborgd. Alles met het oog op preventie, om erger te voorkomen. Of dat nou met bedrijfsveiligheid of met mensveiligheid te maken heeft.

Wat levert VeiligeVrijdag op?

Wat VeiligeVrijdag exact, in cijfers, oplevert is op voorhand moeilijk te zeggen. Daarvoor kan  je VeiligeVrijdag binnen jouw organisatie introduceren en vervolgens waarnemen en registreren of er een daling ontstaat in het aantal ongevallen die tot kort of lang verzuim leiden.

Een voorwaarde voor VeiligeVrijdag en natuurlijk ook voor preventie en het nakomen van afspraken is dat er op structurele basis aandacht is voor veiligheid en gezondheid. Pas dan komt het besef bij iedereen tussen de oren en wordt het onderdeel van de bedrijfscultuur.
VeiligeVrijdag op de agenda!

Neem VeiligeVrijdag als vast agendapunt op:

 • in het werkoverleg
 • in het BHV-overleg
 • in het veiligheidsoverleg
 • op de agenda van de OR
 • op de agenda van directie, management en
 • op de agenda van raad of college van bestuur
 • en… op de agenda van de BHV-verantwoordelijke, want vergeet de nieuwe collega niet!

Dus kijk ook even naar de 1e van de maand, de datum en dag dat doorgaans de meeste nieuwe collega’s starten. Je kunt er niet vanuit gaan dat de nieuwe collega meteen de risico’s (her)kent die aan het werk (of pand) verbonden zijn. Zorg ervoor dat de meest belangrijke aandachtspunten (zoals interne alarmnummer, vluchtweg, kennismaken BHV’ers) onderdeel uitmaken van de introductie.
Het teamen van de preventiemedewerker met de BHV én met alle andere collega’s is van groot belang voor continuïteit.

The safety of the people shall be the highest law.’
Marcus Tullius Cicero, Romeins Staatsman 106-43 v. Chr.

Tips

VeiligeVrijdag SMART maken? Kijk hier voor maar liefst 55 preventietips.

Iedere 1e maandag in november is het Dag van de BHV! Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de inzet van BHV’ers. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden voor deze Dag. De slogan luidt: “Ik doe het ook voor jou”.

Beeld: Crisicom