Extra training: Basis Operationeel Leidinggeven BHV op 22 november in Amersfoort. Schrijf u snel in
 •  Realistisch
 •  Praktijkgericht
 •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Preventiemedewerker

De -wettelijk verplichte- preventiemedewerker wordt gezien als de spil binnen de organisatie als het gaat over de zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

De drie taken van een preventiemedewerker zijn:

 1. meewerken aan het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende maatregelen
 2. samenwerken met en advies geven aan Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, of aan de werknemers als er geen OR of PVT in het bedrijf bestaat
 3. helpen bij het uitvoeren van maatregelen om te komen tot een goed arbobeleid in het bedrijf.

De preventiemedewerker kán ook vraagbaak voor werknemers zijn, of voorlichting en instructie geven, wanneer dit in de RI&E of in de taakomschrijving vermeld staat.

De preventiemedewerker is niet eindverantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dat is en blijft de werkgever.

Voor meer informatie over de Training Preventiemedewerker belt u met afdeling Sales, bereikbaar op 033 - 707 4795 (direct nummer).


Het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker(s) is en blijft maatwerk. De wet vraagt hier geen specifieke diploma’s of opleidingen. Het niveau van de preventiemedewerker wordt bepaald door de arborisico's die in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan bod komen, de grootte van het bedrijf, en de uit dit alles af te leiden deskundigheidseisen die aan de preventiemedewerker(s) zelf gesteld worden. Ook deze deskundigheidseisen horen thuis in de RI&E (artikel 13.9 arbowet). In bijvoorbeeld een bedrijf met veel gevaarlijke stoffen ligt het voor de hand een preventiemedewerker met expertise op dat terrein aan te stellen.

Meer aandacht voor preventie.

De vernieuwde Arbowet legt de nadruk niet langer op verzuim, maar juist op het voorkómen daarvan. Zo is er vooral meer aandacht voor de functie van de preventiemedewerker.

Maar er verandert meer!

Zo dient iedere werkgever met de arbodienstverlener een basiscontract te sluiten.

 • De nieuwe Arbowet gaat ervoor zorgen dat enerzijds de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij preventie en arbodienstverlening wordt versterkt. Anderzijds wordt de positie en onafhankelijkheid van bedrijfsartsen vergroot.
 • De werkgever heeft de instemming nodig van de or/pvt bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.
 • De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.

Bij preventie hoort een prominentere rol voor de preventiemedewerker.

Om die te bewerkstelligen, krijgt de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) instemmingsrecht: in wie de preventiemedewerker wordt én in diens positie.

Moet elke organisatie een preventiemedewerker hebben?

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.

Meer lezen?

→ In deze handige Whitepaper vindt u veel informatie bij elkaar (via Arbo Online - Vakmedianet)
→ Meer over de officiële wijzigingen per 1 juli 2017 (samenvatting wetswijzingen in de Arbowet) leest u hier (Ministerie SZW Arboportaal)
→ Meer over de Arbowet
→ Meer over de RI&E
 

Let op! De herziening van de Arbowet maakt aanpassing van de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) noodzakelijk. Bedrijven moeten hun RI&E tijdig op een paar punten updaten. Daarbij gaat het om de eisen voor het basiscontract en de taken van de preventiemedewerker.

Nog niet gedaan en hulp nodig? Wij helpen u graag hiermee. U kunt telefonisch contact met ons opnemen ( 033 - 707 47 95 direct nummer ) of mailen naar marco.vanbreukelen (at) crisicom.nl of sales (at) crisicom.nl

Alle bedrijven en organisaties hebben na de invoering van de nieuwe Arbowet tot 1 juli 2018 de tijd voor aanpassing van het contract met de arbodienstverlener.

Per 1 juli 2017 kent de Arbowet een aantal nieuwe verplichtingen:
Maatregelen bedrijfsgezondheidszorg
o    Werknemers hebben het recht een bedrijfsarts te kunnen consulteren
o    De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken.
o    De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts)
o    De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling.
o    Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met en adviseren aan de preventiemedewerker, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers) van de werkgever.
o    De bedrijfsarts kan zélf ook een boete krijgen als hij zich niet houdt aan het mogelijk maken van de second opinion en als hij niet beschikt over een klachtenregeling. Bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners kunnen daarnaast een boete krijgen als zij niet adviseren aan en samenwerken met de preventiemedewerker en de or/pvt. Idem als zij het advies van de arbodienstverlener met betrekking tot de toetsing van de RI&E niet doorzendt aan de or/pvt.
o    Grotere medewerkersbetrokkenheid: de werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
o    Duidelijkere rol preventiemedewerker: de preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie en krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.
o    Basiscontract arbodienstverlening: hierin moet staan hoe de arbodienstverlener de voor de werkgever verplichte taken uitvoert. De Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid van het basiscontract.

 •  Realistisch
 •  Praktijkgericht
 •  Belevingsgericht