Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht

RI&E

Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Op de website Steunpunt RI&E vindt u de enkele uitzonderingen.

Eisen voor een RI&E
Een RI&E moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
•    Een RI&E moet betrouwbaar, actueel en compleet zijn. Natuurlijk besteedt u hierbij de meeste aandacht aan de grootste risico’s. Dit zijn de risico’s die de meeste mensen treffen of de zwaarste gevolgen hebben.
•    Een RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd. Elke werknemer moet de RI&E kunnen raadplegen.
•    U moet de RI&E, als de situatie daartoe aanleiding geeft, vernieuwen.
•    De RI&E moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen :
•   inventarisatie van risico’s;
•   evaluatie van risico’s (‘wegen’ van het gevaar);
•   adviezen van de arbodienst of van de gecertificeerde (interne) arbodeskundige
•   plan van aanpak
•    U besteedt in de RI&E aandacht aan risico’s en maatregelen voor bijzondere groepen binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld:
– jongeren
– zwangere werkneemsters
– uitzendkrachten en ander flexibel personeel (er kan bijvoorbeeld een extra veiligheidsinstructie nodig zijn).

 1. Toetsing van de RI&E

  Bedrijven met meer dan 25 werknemers in dienst, moeten een arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige inschakelen voor de toetsing van de RI&E. Die kijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Bij cao kan worden afgesproken dat een lichte toets voldoende is. De arbodienst of deskundige informeert de werkgever over de result

  Als bedrijven met 25 mensen of minder de RI&E hebben opgesteld volgens de methode of met het RI&E-instrument zoals in de cao is vastgelegd, is geen toets nodig. Als er niet zo’n cao-afspraak is, kan het zijn dat in bepaalde sectoren een RI&E-instrument is afgesproken. Als een bedrijf dat instrument gebruikt voor de RI&E, dan zal de arbodienst een lichte, goedkopere toets doen.

  Als er geen cao-afspraak is, en niet zo’n sectoraal RI&E-instrument, dan moet de werkgever met 25 werknemers of minder wel een arbodienst inschakelen voor een gewone toets. Maar: werkgevers die in totaal niet meer dan 40 uur per week mensen voor zich laten werken, hoeven hun RI&E niet door een arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Voor hen volstaat meestal het invullen van de Checklist gezondheidsrisico’s .

  Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige getoetst wordt. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

  In het Plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Tijd om aan de slag te gaan. De preventiemedewerker neemt het voortouw.

  Evalueren en bijstellen RI&E
  Het is belangrijk dat de RI&E regelmatig geëvalueerd wordt. Werknemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie. Zij ondervinden immers in de praktijk of er daadwerkelijk iets ten goede is veranderd.

 2. Wanneer heb je een goede RI&E?

  Je hebt een goede RI&E wanneer je antwoord hebt op de volgende vragen:
  •    Is er een (goede, volledige) RI&E opgesteld?
  •    Bestaat er aanleiding om een nieuwe RI&E op te stellen? Dit kan zijn door nieuwe productieprocessen, nieuwe regelgeving of nieuwe inzichten.
  •    Zijn de voornemens uit het plan van aanpak volgens de afspraken uitgevoerd?
  •    Is de deskundige bijstand afgestemd op de aanwezige risico’s?
  •    Hebben de maatregelen tot het gewenste effect geleid?
  •    Zo nee, wat is hiervan de oorzaak?
  •    De werkgever moet de RI&E bijstellen als de werkmethoden, werkomstandigheden of de stand van de dienstverlening wijzigen.
  Voorbeelden hiervan zijn:
  •    inrichting van een nieuwe productielijn;
  •    een ingrijpende verbouwing;
  •    ingrijpende wijziging van taken van werknemers.

 3. Hoe staat uw BHV omschreven in de RI&E?

  Restrisico’s bepalend voor BHV

  Vragenlijsten van branchegerichte RI&E’s toetsen veelvoorkomende risico’s in een bepaalde werkomgeving, denk bijvoorbeeld aan een kantooromgeving. In de branchegerichte RI&E’s worden in beginsel de algemene risico’s behandeld. De restrisico’s zijn bepalend voor de inrichting van de BHV-organisatie. Het lijkt een inkoppertje…, maar die vertaalslag moet dus wél worden gemaakt.

  Het advies is dan ook niet alleen de basisvragenlijst in te vullen, maar zeker ook het gesprek aan te gaan – ook met uw accountmanager – over de specifieke onderwerpen die betrekking hebben op de veiligheid in en van de organisatie.

  Een aanvullend interessant artikel hierover leest u op de website van Arbo-online!

 4. Meer info, FAQ's en tools op de website van Steunpunt RI&E en Inspectie SZW

  Het Steunpunt RI&E is met steun van het Ministerie van SZW tot stand gekomen. Het Steunpunt RI&E-instrumenten bestaat uit een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en een uitvoerend secretariaat, ondergebracht bij TNO.  Check eenvoudig of u alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf kent.
  Lees ook meer achtergrondinformatie bij de uitzending van het programma de Monitor over arbeidsongevallen.

  Op de website van Inspectie SZW vindt u veel informatie over veilig en gezond werken, waaronder ook de RI&E.
  Kent u de risico’s die uw werknemers lopen, neemt u de juiste maatregelen? De Inspectie heeft op haar website een mooie tool als checklist: met Zelfinspectie.nl checkt u het eenvoudig zelf.

Realistisch Praktijkgericht Belevingsgericht