4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Hoeveel BHV'ers, hoe vaak herhalen?

‘Hoeveel BHV’ers moet ik nou hebben!’

Minimaal één, daar is de Arbowetgeving helder over. En verder wordt gezegd dat ‘bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd.

Minimaal één, maar of dat genoeg is? Daar kunnen wij u zomaar geen kant-en-klaar antwoord op geven. Er bestaat geen schema met aantallen personeelsleden en het daarbij (verplicht) behorende aantal BHV’ers. De vaste richtlijn van 1 BHV’er op 50 aanwezigen is losgelaten in 2007.

Wat is de maatstaf?
De risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) dient als leidraad. Deze geeft al een goed beeld van het benodigde aantal BHV’ers. U kunt zich voorstellen dat op het gebied van mogelijke risico’s en het al dan niet zelfredzaam zijn van personen, een verzorgingshuis meer risico’s heeft dan een notariskantoor dat ook weer niet kan worden vergeleken met de risico’s van een basisschool. Maar dit soort zaken komt uiteraard uit de RI&E naar voren. Voor bepaalde branches zijn er branche-RI&E’s opgesteld, waarin speerpunten worden benoemd. Ook in een arbocatalogus die specifiek voor een branche is opgesteld, kunt u nakijken wat hierin over BHV is gesteld.

Overigens, het niet of niet volledig voorhanden hebben van een risico-inventarisatie kan voor de Inspectie SZW een reden zijn voor het opleggen van een boete of zelfs voor het opstellen van een proces verbaal.

Hoe vaak moet ik herhalen? Per jaar, per 2 jaar, of…?

Als BHV'er moet u regelmatig bijscholing krijgen zodat uw kennis en vaardigheden op peil blijven. Hoe en waar uw werkgever de bijscholing moet regelen, staat niet in de wet. Hoe vaak u een herhalingscursus volgt, kan dus per organisatie verschillen. BHV’ers moeten ook regelmatig oefenen. De overheid raadt aan minimaal 1 keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Herhalen en oefenen

Uit Artikel 15 lid 3: ‘De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.’

En uit lid 2:
2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
   a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
   b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
   c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Voor de werknemer geldt…

Niet alleen werkgevers hebben verplichtingen, ook werknemers moeten zich aan een aantal regels houden. Een van de verplichtingen van werknemers is het inlichten van de werkgever over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Een andere verplichting is het indien nodig bijstaan van de werkgever en andere deskundige personen (preventiemedewerker, BHV'er, arbodienstverlener) bij de uitvoering van hun verplichtingen.

Zie ook: Arboportaal van het ministerie van SZW en Rijksoverheid


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht