RI&E

Volgens artikel 5 van de Arbowet is elke werkgever verplicht een RI&E te hebben. Uit Arbo in Bedrijf 2016 (pdf van de Inspectie SZW) blijkt dat 45% van de werkgevers in Nederland een RI&E heeft. Het zijn vooral kleinere organisaties die niet beschikken over een actuele RI&E. Werkgevers weten vaak niet waar te beginnen en zien de RI&E vooral als kostenpost.

Echter: het in kaart brengen van de risico’s van de werkzaamheden, kan ziekteverzuim en arbeidsongevallen voorkomen en dat bespaart kosten.

In een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) staan de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek aangegeven. Op elke werkplek zijn er risico’s. Naast de risico’s legt de werkgever in een RI&E ook vast welke maatregelen hij gaat nemen. Deze maatregelen worden opgenomen in een plan van aanpak. Indien een ondernemingsraad is geinstalleerd zal deze hiermee moeten instemmen.

Eisen voor een RI&E
Een RI&E moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Een RI&E moet betrouwbaar, actueel en compleet zijn. Natuurlijk besteedt u hierbij de meeste aandacht aan de grootste risico's. Dit zijn de risico's die de meeste mensen treffen of de zwaarste gevolgen hebben.
 • Een RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd. Elke werknemer moet de RI&E kunnen raadplegen.
 • U moet de RI&E, als de situatie daartoe aanleiding geeft, vernieuwen.
 • De RI&E moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen :

- inventarisatie van risico's;
- evaluatie van risico's ('wegen' van het gevaar);
- adviezen van de arbodienst of van de gecertificeerde (interne) arbodeskundige
- plan van aanpak

 • U besteedt in de RI&E aandacht aan risico’s en maatregelen voor bijzondere groepen binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld:

- jongeren
- zwangere werkneemsters
- uitzendkrachten en ander flexibel personeel (er kan bijvoorbeeld een extra veiligheidsinstructie nodig zijn)

Week van de RI&E 2018Week van de RI&E: 11-15 juni 2018.

Week van de RI&E: Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E

RI&E

Volgens artikel 5 van de Arbowet is elke werkgever verplicht een RI&E te hebben. Uit Arbo in Bedrijf 2016 (pdf van de Inspectie SZW) blijkt dat 45% van de werkgevers in Nederland een RI&E heeft. Het zijn vooral kleinere organisaties die niet beschikken over een actuele RI&E. Werkgevers weten vaak niet waar te beginnen en zien de RI&E vooral als kostenpost.

Echter: het in kaart brengen van de risico’s van de werkzaamheden, kan ziekteverzuim en arbeidsongevallen voorkomen en dat bespaart kosten.

In een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) staan de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek aangegeven. Op elke werkplek zijn er risico’s. Naast de risico’s legt de werkgever in een RI&E ook vast welke maatregelen hij gaat nemen. Deze maatregelen worden opgenomen in een plan van aanpak. Indien een ondernemingsraad is geinstalleerd zal deze hiermee moeten instemmen.

Eisen voor een RI&E
Een RI&E moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Een RI&E moet betrouwbaar, actueel en compleet zijn. Natuurlijk besteedt u hierbij de meeste aandacht aan de grootste risico's. Dit zijn de risico's die de meeste mensen treffen of de zwaarste gevolgen hebben.
 • Een RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd. Elke werknemer moet de RI&E kunnen raadplegen.
 • U moet de RI&E, als de situatie daartoe aanleiding geeft, vernieuwen.
 • De RI&E moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen :

- inventarisatie van risico's;
- evaluatie van risico's ('wegen' van het gevaar);
- adviezen van de arbodienst of van de gecertificeerde (interne) arbodeskundige
- plan van aanpak

 • U besteedt in de RI&E aandacht aan risico’s en maatregelen voor bijzondere groepen binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld:

- jongeren
- zwangere werkneemsters
- uitzendkrachten en ander flexibel personeel (er kan bijvoorbeeld een extra veiligheidsinstructie nodig zijn)

Week van de RI&E 2018Week van de RI&E: 11-15 juni 2018.

Week van de RI&E: Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E

Toetsing van de RI&E

Toetsing van de RI&E
Bedrijven met meer dan 25 werknemers in dienst, moeten een arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige inschakelen voor de toetsing van de RI&E. Die kijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Bij cao kan worden afgesproken dat een lichte toets voldoende is.

De arbodienst of deskundige informeert de werkgever over de resultaten van de toetsing en adviseert  over maatregelen.

Als bedrijven met 25 mensen of minder de RI&E hebben opgesteld volgens de methode of met het RI&E-instrument zoals in de cao is vastgelegd, is geen toets nodig. Als er niet zo’n cao-afspraak is, kan het zijn dat in bepaalde sectoren een RI&E-instrument is afgesproken. Als een bedrijf dat instrument gebruikt voor de RI&E, dan zal de arbodienst een lichte, goedkopere toets doen.

Als er geen cao-afspraak is, en niet zo’n sectoraal RI&E-instrument, dan moet de werkgever met 25 werknemers of minder wel een arbodienst inschakelen voor een gewone toets. Maar: werkgevers die in totaal niet meer dan 40 uur per week mensen voor zich laten werken, hoeven hun RI&E niet door een arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Voor hen volstaat meestal het invullen van de Checklist gezondheidsrisico's .

Evalueren en bijstellen RI&E

Evalueren en bijstellen RI&E
Het is belangrijk dat de RI&E regelmatig geëvalueerd wordt. Werknemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie. Zij ondervinden immers in de praktijk of er daadwerkelijk iets ten goede is veranderd.

Een goede evaluatie geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Is er een goede RI&E opgesteld?
 • Bestaat er aanleiding om een nieuwe RI&E op te stellen? Dit kan zijn door nieuwe productieprocessen, nieuwe regelgeving of nieuwe inzichten.
 • Zijn de voornemens uit het plan van aanpak volgens de afspraken uitgevoerd?
 • Is de deskundige bijstand afgestemd op de aanwezige risico's?
 • Hebben de maatregelen tot het gewenste effect geleid?
 • Zo nee, wat is hiervan de oorzaak?
 • De werkgever moet de RI&E bijstellen als de werkmethoden, werkomstandigheden of de stand van de dienstverlening wijzigen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • inrichting van een nieuwe productielijn;
 • een ingrijpende verbouwing;
 • ingrijpende wijziging van taken van werknemers.

 

Meer info en FAQ's op Steunpunt RI&E en Inspectie SZW

Meer info en FAQ's op de website van Steunpunt RI&E. Het Steunpunt RI&E-instrumenten bestaat uit een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en een uitvoerend secretariaat, ondergebracht bij TNO. Het Steunpunt is met steun van het Ministerie van SZW tot stand gekomen.

Lees ook meer achtergrondinformatie bij de uitzending van het programma de Monitor over arbeidsongevallen.

Check eenvoudig of u alle arbeidsrisico's in uw bedrijf kent.

Op de website van Inspectie SZW vindt u veel informatie over veilig en gezond werken, waaronder ook de RI&E.

Kent u de risico's die uw werknemers lopen, neemt u de juiste maatregelen? De Inspectie heeft op haar website een mooie tool als checklist! Met Zelfinspectie.nl checkt u het eenvoudig zelf.

Ontvang per kwartaal gratis tips en nieuws

Crisicom B.V.

Algolweg 7  3821 BG AMERSFOORT

Postbus 1772  3800 BT AMERSFOORT

033 - 707 47 97
info@crisicom.nl

Routebeschrijving naar Crisicom Praktijkcentrum Amersfoort per auto en OV

Go To Top